Barnkonventionen blir lag 2020

Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till. Att göra konventionen till lag innebär inga nya rättigheter för barn, men det blir ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Skillnad kommer framförallt att märkas genom att det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Beslut har även fattats om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.  Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar(till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken) och kommer även ensamt att kunna åberopas i svenska domstolar  – något som tidigare inte varit möjligt.  Varje människa under 18 år räknas som barn, om man inte blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. Förutom det mer lagtekniska arbetet kommer ett kunskapslyft att genomföras, för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Utbildning och ökad kompetens är en förutsättning för ett bättre genomslag. En vägledning kommer också att tas fram för att underlätta hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpasInom SBB bevakar vi därför barnkonventionens intentioner så att våra verksamheter och projekt inom sektorgrupperna kan agera proaktivt för att efterleva den nya lagen.

Mer info om barnkonventionen hittar du här

I en tid som denna måste vi hålla ihop.

Gratis medlemskap i Svenska Badbranschen i ett år Ett virus som sliter våra älskade ifrån oss, tar kål på livskraftiga…

Svenska Badbranschens information!

Det är en dramatisk tid vi lever i, som påverkar alla både privat och professionellt. Det är viktigt att vi…

Höj din kompetens till nästa nivå

Vårens succé Basutbildning bad är tillbaka!