Publikationer

Här hittar du de publikationer Svenska Badbranschens medlemmar tagit fram. Som medlem har du tillgång till materialet kostandsfritt. Är du inte medlem han du beställa digitala eller tryckta exemplar från kansliet. Du beställer dina exemplar genom att skicka ett email till info@svenskabadbranschen.se

Våra publikationer

Vattenreningshandboken

Denna skrift avser att komplettera Folkhälsomyndighetens allmänna råd vad gäller tekniska och praktiska frågor och utgöra ett underlag för driftpersonals arbete på anläggning.

Skriften har utarbetats av branschförening Svenska Badbranschen med August Örnmark (We Group), Erik Good (Sweco), Henrik Janson (EnviroProcess), Henrik Lindström (Swimtec), Håkan Gillberg (Svenska Badmästareförbundet), Mats Jaller (Poolwater), Michael Ohlsson (PE Teknik & Arkitektur) och Mille Örnmark (We Group) i arbetsgruppen. Sammanställning har utförts av Robin Andersson (We Group). Skriften grundar sig i den tidigare utgivna boken Vattenrening, Handbok för bassängbad, från Sveriges Kommuner och Landsting (2006) författad av Lars Göran Westin till vilken ett särskilt tack riktas.


Rekommendation – städ i badanläggning

I den här rekommendationen om städning i badanläggning har vi samlat erfarenheter från branschens medlemmar kring städning av våta lokaler. Med våta lokaler i en badanläggning avses simhall, poollandskap, bastur och duschutrymmen. När det gäller städning av torr- och våtutrymmen finns det redan nationellt framtagna städrutiner, städanvisningar och städutbildningar i andra branscher. Därför tas inte denna typ av utrymmen upp här. Innehållet ska ses som ett hjälpmedel och en rekommendation för att minimera de hygieniska riskerna i våta bad miljöer. Det är varje verksamhets ansvarar att följa gällande lagar/ regelverk och särskilt beakta miljökonsekvenser och arbetsmiljö. Tänk på att anläggningens samtliga städrutiner ska finnas redovisad i verksamhetens egenkontrollprogram där det bör finnas dokumenterade rutiner för bland annat städning och rengöring av bassänger och övriga utrymmen. Vid framtagande och revidering av verksamhetens städrutiner hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad samt Folkhälsomyndighetens vägledning om bassängbad (art.nr 19056), i synnerhet kapitel Städning. Vi rekommenderar även att verksamheten tar del och följer svensk standard Pooler för offentlig miljö – Del 2: Säkerhetskrav för drift (SS-EN 15288-2:2018).

Arbetet med att ta fram den här publikationen har genomförts av aktiva medlemmar inom Svenska Badbranschen, Publika bad verksamhet och teknik, där såväl större som mindre anläggningar finns representerade.


Tips för poolägare 

Det finns mycket varje poolägare själv kan göra för att minska vatten-, energi- och kemiförbrukningen. Här kommer våra tips på hur du bäst tar hand om din pool för att ha en så miljömässigt hållbar pool som möjligt. Täck alltid din pool när den inte används! Det är den viktigaste åtgärden och sparar både vatten, energi och kemi. Om du väljer ett säkerhetsskydd har du dessutom en säker pool.

Du kommer åt guiden här


Svenska Badbranschens medlemsenkät 2024

Medlemsenkäten genomfördes av Svenska Badbranschen under perioden 24 januari till 13 februari 2024. Enkäten, som skicka-des ut via e-post och även publicerades på LinkedIn och på föreningens hemsida, syftade till att inhämta värdefull feedback från alla medlemmar inom branschen. Med en svarsfrekvens som resulterade i totalt 38 insamlade svar, erbjuder denna rapport en detaljerad översikt över medlemmarnas åsikter, preferenser och de utmaningar de står inför. Du kommer åt hela rapporten här.

 

 


Pool-statistik 

Just nu samlar nätverksgrupp Privata pooler in statistik från medlemsföretagen för att kunna sammanställa hur försäljningen av pool och spabad ser ut innan, under och efter pandemin. Du kommer åt rapporten här.

 

 

Kommande publikationer

Här är de projekt vi arbetar med just nu

Simundervisning

Vår nätverksgrupp Publika Bad verksamhet samarbetar med flera aktörer i branschen för att ta fram rekommendationer kring simundervisning

 

Byggstäd – badanläggning

Fler av våra nätverksgrupper samarbetar just nu för att ta fram rekommendationer för städ av färdigställda badanläggningar.

Förebyggande arbete – Legionella

Vi är på väg att starta upp en grupp dedikerad till att utforska förebyggande åtgärder mot legionella-bakterier, särskilt i tappvatten som duschar. Vi kommer att erbjuda råd om hur man undviker legionella i projektplanering och produktion, och vi kommer att diskutera vad man bör tänka på.

Vi välkomnar alla som är intresserade av detta område, men vi letar speciellt efter medlemmar med erfarenhet inom VVS, driftteknik eller badanläggningar.

Kontakta Cattis Lindén på teknik@svenskabadbranschen.se om du vill delta i projektet.

 

Vill du hålla dig uppdaterad kring våra publikationer?

Vill du hålla dig uppdaterad? Bli medlem i Svenska Badbranschen för att ta emot nyhetsbrev och utskick om våra publikationer. Följ oss på LinkedIn för uppdateringar om vad som händer inom organisationer

Svenska Badbranschen på LinkedIn

Vill du beställa publikationer?

Kontakta Svenska Badbranschens kansli