SLS: Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2017

2017 var ett år som inleddes dystert med en rad tragiska olyckor såväl på isen, som i den tidiga vårvärmen i och med Kristi-himmelsfärdshelgen. Månadsrapporterna indikerade att utvecklingen skulle skena iväg och bekräfta tendenserna som de senaste årens antal omkomna till följd av drunkning pekat på.

Under sommarmånaderna minskade dock antalet omkomna personer kraftigt, jämfört med både föregående år och referensperioden 2000-2017. Sista tredjedelen av året följer mönstret med november som undantag med noll omkomna. Slutligen summeras 2017 med 92 personer som mist livet till följd av drunkning. Detta är det lägsta antalet omkomna sedan 2011, då 95 förolyckades, och tredje lägsta antalet någonsin. 2010 är det år som uppvisat lägst antal då endast 79 personer förolyckas i drunkning. 2017 års sammanställning pekar på att den befarade tendensen har brutits, antalet omkomna är under 100. 2012 var senast som antalet var under 100.

Samtliga olyckstyper har minskat, bortsett från kategorin övriga. Det är färre äldre män som går att finna i sammanställningen jämfört med föregående år och referensperioden 2000-2017. Endast fem barn under 19 år förolyckas. Mycket positivt är också att 2016 års höga antal is-olyckor har stabiliserats och summerar under snittet för referensperioden. Riktigt glädjande är att Jämtlands län lever upp till visionen ”Noll Drunkningar” för andra året i rad. Kronoberg, Blekinge och Norrbottens län visar alla en förhöjd nivå jämfört med snittet för referensperioden, medan Stockholm, Uppsala, Göteborg-Bohuslän, Halland och Värmlands län samtliga visar på kraftiga förbättringar jämfört med referensperioden.

Att trenden brutits är viktigt, men kan inte tas för given. Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på årsbasis är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”. November månads ”nolla” är dels ett bevis för att det är möjligt att ingen ska behöva förolyckas i vatten till följd av okunskap. Och dels att det är väldigt många som gör stora, viktiga och bra insatser i samband med förebyggande och akutarbete, för att göra vistelse i, vid och på vatten tryggare. Det är också ett kvitto på att Nollvisionen tjänar sitt syfte och att det är hög tid för beslutsfattare på riksnivå att anta Nollvisionen som en ledstjärna i en Nationell Strategi för Drunkningsprevention. De flesta drunkningstillbud och olyckor går att förebygga, med relativt enkla och kostnadseffektiva metoder.

Ytterligare information

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet Svenska Livräddningssällskapet 0769-41 14 65

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning. Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands – exklusive suicid.

Läs hela rapporten här: http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/media/drunkningsstatistik/2017/arsrapport-drunkningsstatistik-2017_.pdf

Streaminglänk Årsmöte 2023!

För mer information, kontakta info@svenskabadbranschense.

Initiativ för kompetensförsörjning inom badanläggningar

Behovet av kompetensförsörjning är stort inom svenska bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många personer helt utanför arbetsmarknaden. Därför startades i…

Svenska Badbranschen Årsmöte 2023!

Svenska Badbranschen kör åter igen Årsmöte på västkusten, i samband med Träffpunkt Idrott. Årsmötet som avser verksamhetsåret 2023 kommer att…