EUSA – The European Union of Swimming Pool and Spa Associations

EUSA – The Voice of the Swimming Pool and Spa Industry in Europe

EUSA är den samlade rösten för pool- och spaindustrin i Europa genom att vara en branschorganisation för alla branschorganisationer som arbetar med pool och spa i Europa.

EUSA grundades 2006 med sitt huvudkontor i Bryssel och representerar idag över 2 900 företag för allt inom pool och spa och självklart är vi på Svenska Badbranschen inte bara medlemmar utan sitter nu även med i rollen som vice ordförande.

EUSA Pooltävling 2023

Nu är rösterna räknade och vi veta vilken pool som vann EUSAs pooltävling 2023. I år har vi vinnare från Schweiz, Frankrike, Tyskland, Turkiet, Storbritannien, Österrike och Belgien. Prisutdelningen ägde rum den 24:e oktober i samband med Aquanale mässan i Köln.

EUSA Awards – Europas största pooltävling

EUSA Rapporter

EUSA producerar rapporter för alla sina medlemmar flera gånger om året. I rapporterna samlas information som rör pool- och badbranschen i Europa. Det kan handla om allt från kemikaliehantering, hållbarhet till bygg- och montagefrågor.

EUSA Rapporter

Här hittar du en sammanfattning av rapporterna, hela rapporten ligger på medlemssidan. Du kommer in på medlemssidan om du är medlem i Svenska Badbranschen.

 • 1 – Regelverket för registrering av kemikalier (REACH) verkar bryta mot andra förordningar.

  2 – Tillåtelse för tillsatsmedel för limmer.

  3 – Tydligare regler för märkning och klassificering av kemikalier.

  4 – Hur man skall kunna utveckla den biokemiska ekonomiska möjligheten i framtiden.

  5 – Dialog kring att förändra godkännande av kemikalier i grupp.

  6 – Driva på energibesparingar i hemmamiljön och på arbetsplatserna.

  7 – Snabba på regelverket för energinyttjande i byggnader.

  8 – Skydda arbetstagare från asbestos.

  1. REACH Reglering Uppskjuten: EU har till synes skjutit upp en löftad revidering av sin REACH-reglering för kemikaliesäkerhet på obestämd tid.
  2. CLP – Tydligare Klassificering och Märkning: Europaparlamentet har antagit nya regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska ämnen och blandningar för att förbättra informationen till konsumenter och skydda hälsa och miljö.
  3. Skydd mot Endokrina Störare: Europaparlamentet stöder en revidering av CLP för att bättre skydda mot endokrina störare, vilka saknas i nuvarande klassificering av kemikalier.
  4. Förbättrad Etikettering och Förpackning: Genom tydligare etikettering och säkrare förpackning av kemikalier minskas människors och naturens exponering för skadliga ämnen.
  5. Gränsvärden för Cancerframkallande och Mutagena Ämnen: EU föreslår att utöka och revidera gränsvärden för exponering av arbetsrelaterade cancer- och mutationsframkallande kemiska ämnen.
  6. Green Deal – Hörsel med Maroš Šefčovič: Fokus på att slutföra arbetet med European Green Deal och säkerställa genomförandet av redan överenskomna åtgärder.
  7. Nya Regler för Förnybar Energi: Rådet har antagit en ny direktiv för förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energikonsumtion till 42,5% (med en indikativ topp upp till 45%) till 2030.
  8. Arbetarsäkerhet – Sänkt Asbestgränsvärde: EU-parlamentet har godkänt sänkning av gränsvärden för asbestexponering och infört nya mätmetoder.
  9. Energiprestanda för Byggnader: Företagsledare uppmanar till ett ambitiöst direktiv om byggnaders energiprestanda för att stödja EU:s klimatmål.
  10. Innovation – Built4People Stakeholder Forum 2023: Forumet fokuserar på nya lösningar för att uppnå EU:s klimatmål, med en övergripande inriktning på hållbarhet och bättre boendemiljö.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

   

 • 1 – En av lobbyorganisationerna kräver att man skall verkställa de beslutade reglerna för PFAS (syntetiskt framställda florerade produkter).

  2 – ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) har sammankallat möte, där vissa särskilda kemikalier skall diskuteras.

  3 – SEAC (Samhällsekonomisk analysgruppen) är en del av ECHA där kemikaliefrågor hanteras i ett vidare perspektiv, skall ha möte.

  4 – RAC (även detta under ECHA) har särskilt möte.

  5 – Agenda för biocidmöte.

  6 – Hållbarhetsmöte för internationella miljöfrågor.

  7 – Rapport klorproduktionen, september 20 000 tom, vilket är en ökning från föregående år.

  8 – Man saknar engagemang för byggnaders energieffektivisering.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

  1. REACH 50th CARACAL Meeting: Hållna den 16-17 november 2023, diskuterades uppdateringar av REACH, ECHA:s grundförordning, samt utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier.
  2. Enforcement Forum Arbetsprogram: Forumet antog ett nytt arbetsprogram för 2024-2025 som fokuserar på EU:s prioriteringar för övervakning av REACH, CLP, PIC, POPs och biocidproduktförordningar, med särskild uppmärksamhet på riskområden som onlineförsäljning och import.
  3. Biocider 102nd CA Meeting Agenda: Möte planerat 7-8 december 2023 för att diskutera utkast till delegerade akter, unionsauktorisationer för biocidprodukter och granskning av program och godkännanden av aktiva substanser.
  4. ECHA:s Forskningsbehov: Rapport identifierar forskningsbehov för att reglera farliga kemikalier, inklusive nya metoder som stödjer övergången från djurförsök.
  5. EU Responsible Care Awards 2023: 26 initiativ utsedda som ledande i övergången till ett klimatneutralt och hållbart kemikaliebruk fram till år 2050.
  6. Chemsec Webinar: Diskuterar framsteg och utmaningar inom kemikalieindustrin, inklusive företags kemiska fotavtryck, PFAS-produktion och investerares engagemang.
  7. Energiprestanda för Byggnader: EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) ses som en möjlighet för medborgardeltagande i energisystemet, med potentiella fördelar för hushåll med låg inkomst genom energieffektivitet.
  8. Arbetarsäkerhet – Bly och Diisocyanater: EU:s åtgärder för att skydda arbetare från exponering för dessa kemikalier, som används i tillverkning av polyuretaner och som härdare i industriella färger, lim, lacker och hartser.
  9. Gränsvärden för Diisocyanater och Bly: Provisionell överenskommelse om gränsvärden för dessa kemikalier för att skydda mot astma och andra andningsrelaterade sjukdomar, väntar på formellt godkännande från berörda institutioner.
  10. Övergripande Teman: Fokus på säkerhet, hållbarhet och ansvar i hanteringen av kemikalier inom EU, med särskilt intresse för skydd av arbetare och miljön, samt stöd för övergången till mer hållbara metoder och material inom kemikalieindustrin.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

 • Förra veckans rapport innefattar flera viktiga punkter inom kemikaliehantering och miljöfrågor. En lobbyorganisation har efterfrågat att beslutade regler för PFAS, syntetiskt framställda florerade produkter, ska genomföras. Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har planerat ett möte för att diskutera specifika kemikalier. Inom ECHA, finns även SEAC, som hanterar kemikalier i ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv, och RAC, som också har ett separat möte inplanerat.

  En guide för biocider och agenda för biocidmöten har tagits upp. Ett hållbarhetsmöte för internationella miljöfrågor är också på agendan.

  Rapporten belyser även en ökning av klorproduktionen i september till 20 000 ton, jämfört med föregående år. Dessutom noteras en brist på engagemang för energieffektivisering i byggnader.

  1. Omkring en tredjedel av de kontrollerade biocidprodukterna uppfyllde inte EU:s lagkrav.
  2. Europeiska kommissionen har skjutit upp godkännandet av saltsyra i biocidprodukter till 2026.
  3. Forminsyra har godkänts som aktivt ämne i vissa biocidprodukter.
  4. Uppdatering av CLP-förordningen ska diskuteras vid COREPER-mötet.
  5. Workshop om ’Säker och hållbar design’ planeras för att presentera feedback.
  6. EU:s tillsynsforum avslöjar prioriteringar för 2024-2025 gällande kemikaliereglering.
  7. Standardiseringsgruppen deltog i rådgivande grupper om byggprodukter.
  8. Diskussion om påverkan på små och medelstora företag av revideringen av förordningen om byggprodukter.
  9. ENVI-kommittén diskuterade energiprestanda för byggnader.
  10. Europeiska kommissionen deltog i sidoevenemang vid COP28 om klimatförändringar.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

  1. Nytt arbetsprogram från EU:s kemikalietillsynsforum publicerat.
  2. Överenskommelse om förbättrad klassificering och märkning av farliga kemikalier.
  3. Nya EU-etiketteringskrav för kemikalier till konsumenternas fördel.
  4. Förslag från EU om effektivare kemikaliesäkerhetsbedömningar: ”En substans, en bedömning”.
  5. Omformning av EU:s kemikaliereglering för bättre skydd av människors hälsa och miljön.
  6. Oktober 2023: Produktion av klor.
  7. Nytt EU-ekodesign-avtal för hållbara produkter.
  8. EU Ecolabel-kriterier för färger och lacker.
  9. Energiförvaltning av byggnader: Uppdateringar och nya riktlinjer.
  10. Förslag om förbud mot fossila bränslepannor inom EU till 2040.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

  1. Beslut av Europeiska kommissionen: Översikt över godkännanden för ämnen i Bilaga XIV till REACH-förordningen.
  2. Granskning av importerade produkter: Myndigheter kontrollerar efterlevnad av REACH-krav för importerade kemikalier.
  3. REACH-kommitténs möte i december: Sammanfattning av mötet finns tillgänglig.
  4. Användning av Zinkpyrition: Företag återkallar sitt intresse för godkännande i biocidprogrammet för två produkttyper.
  5. Frågor om CLP: Ad-hoc-möte om CLP-förordningen planerat.
  6. Arbetstagares exponering för bly: EU-parlamentets kommitté godkänner gränsvärden.
  7. Säkerhet och hållbarhet: Industrirekommendationer för bedömning av regleringsbehov av kemikalier.
  8. Klorproduktion i november 2023: Ökning i produktion jämfört med tidigare månad och år.
  9. ECHA:s vetenskapliga kommittémöten: Första mötena 2024 planerade till februari och mars.
  10. Omröstning om Ecodesign: ENVI röstar om uppdaterade regler för ecodesign.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

 • Här är en sammanfattning av EU:s övervakningsrapport för perioden 16–23 januari 2024 översatt till svenska i 10 korta punkter:

  1. Medlemsstaternas kommittémöten under REACH-programmet planeras för flera datum under 2024, med diskussioner som kan vara öppna för rådgivare, experter och observatörer.
  2. Den 50:e kommittén för biocidprodukter (BPC) samlas i februari för att diskutera godkännande av aktiva substanser och unionens auktorisationsprocesser.
  3. Uppdaterad vägledning om klassificering, märkning och förpackning (CLP) relaterad till vattenlevande faror och nya harmoniserade klassificeringar och märkningar av vissa ämnen.
  4. Ny vägledning för bedömning av persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) ämnen, inklusive exempel på vikten av bevisbedömning.
  5. En workshop om substitution av riktade farliga kemikalier planeras till 1 mars 2024, för att stärka substitutionens roll inom ramen för REACH och annan EU-kemikalielagstiftning.
  6. Användning av klorerad blekmedel (hypoklorit) för säker desinfektion av dricksvatten och pooler, baserat på klor-alkalikemi.
  7. Den 14:e Helsingfors kemikalieforumet och ”Shaping Tomorrow Conference” som diskuterar reglering och vetenskaplig forskning inom kemikaliehantering.
  8. Godkännande av aktiv substans för användning i biocidprodukter för behandling av simbassänger, med särskild uppmärksamhet på ytvatten.
  9. Energieffektivitetsåtgärder erkänns som medel för att uppnå en hållbar energiförsörjning, med förbättrad EU-mål för energieffektivitet till 11,7 % minskning av slutenergiförbrukningen till 2030.
  10. Initiativ och beslut relaterade till byggsektorns energiprestanda, inklusive energirenovering och implementering av nya normer för byggnaders energiprestanda som en del av ”fit for 55”-paketet och det europeiska gröna avtalet.

  Denna rapport innehåller uppdateringar och diskussioner kring kemikalier, hållbarhet och byggsektor inom EU, med fokus på säkerhets-, miljö- och energieffektivitetsstandarder.

  Du kommer åt rapporten på medlemssidan

 • Här hittar du alla rapporter som kommit in efter 23 januari 2024

  Du kommer åt rapporterna  på medlemssidan

Vill du veta mer om Sveriges arbete inom EUSA?

Kontakta styrelsen så sätter vi dig i kontakt med rätt personer