Stadgar

Fastställda vid föreningsmötet 2020 (§1 till 20)

§ 1. Föreningens firma
Föreningens firma är Svenska Badbranschen, ekonomisk förening.

§ 2. Föreningens syfte är
Svenska Badbranschen ska verka för att stärka Badbranschen så att medlemmarna ges goda förutsättningar att utvecklas och därigenom bidra till en samhällsnytta, med inriktning på både kvalité och hållbarhet.

§ 3. Föreningens verksamhet
Föreningen Svenska Badbranschen är en branschförening för alla professionella aktörer inom Badbranschen som är verksamma såsom anläggningar, operatörer, leverantörer eller intressenter inom området. Medlemmar kan vara organisationer, företag eller anläggningar. Svenska Badbranschen ska som branschorganisation verka för att öka kunskapen om Badbranschen och dess betydelse för enskilda individer, företag, organisationer och politiken, samt att utgöra ett forum för, och kontaktyta mellan branschaktörerna. Svenska Badbranschen är en sammanslutning av företag och organisationer inom Badbranschen med uppgiften att tillvarata gemensamma, ickefackliga intressen för att påverka kvalité och branschen i en positiv anda som rör export, import, utbildning, kostnad- och produktionsfrågor samt relationer till staten. Svenska Badbranschen skall agera för att skapa en sund bransch med god tillväxt.

§ 4. Föreningens ändamål är att
• Främja gemensamma intressen för såväl det kommersiella som det tekniska området.
• Representera branschen vid kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer och att vidta åtgärder när det så bedöms nödvändigt.
• Höja statusen för de yrkeskårer som verkar inom branschen.
• Aktivt bedriva debatt om Bad inom och utanför den egna branschen.
• Verka för standardisering, enhetlig provning och redovisning.
• Följa och påverka arbetet inom nationella och internationella organisationer.
• Bevaka branschens tekniska och operativa frågor.
• Fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar inom branschens intresseområden.
• Verka för hög kompetens och god utbildning inom Badbranschen.
• Verka för god arbetsmiljö och hållbar utveckling samt stödja forskning och utveckling inom branschen.
• Verka för god affärsetik och moral.
• Sprida kännedom om Badbranschens betydelse i samhället.
• Hålla medlemmarna välinformerade i branschfrågor.
• Verka för en väl fungerande marknad i både offentlig verksamhet och fri företagsamhet, med en sund ekonomi.
• Upprätthålla en livaktig verksamhet som kan inkludera möten, seminarier, hemsida och andra direkta eller indirekta aktiviteter.
• Fungera som ett nätverk för medlemmar och andra branschaktörer.
• Agera för en god innovations- och tillväxtmiljö för aktörerna inom Badbranschen.
• Positionera bad som en förutsättning för samhällets långsiktiga utveckling.
• Stärka branschen för att uppnå bästa möjliga klimat för FoU, finansiering, marknadsföring, tillverkning och kompetensförsörjning i Sverige.
• Stärka den svenska Badbranschens förutsättningar på den globala marknaden.
• Skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsorganisationerna att verka inom bad.
• Sprida kunskap om badens tillväxt och dess miljö, energi, kapacitets- och samhällsbyggande egenskaper.
• Insamla och redovisa statistik från branschen.

§ 5. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 6. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 7. Medlemskap
Till medlem i föreningen kan styrelsen anta varje företag eller organisation som är verksam inom Badbranschen och är berett att aktivt verka för att utveckla branschen. Även aktör som ej är direkt verksam inom branschen, men som på ett väsentligt sätt kan antas tillföra föreningen kompletterande kunskaper och erfarenheter kan av styrelsen antas som medlem. Utredning av förutsättningarna för medlemskap görs av sekretariatet. Om en medlem äger eller förvaltar minst 50 procent av annan verksamhet, som faller inom föreningens verksamhetsområde, är denna verksamhet inte automatiskt medlem. Företag som befinner sig i prekommersialiseringsfas eller organisation som önskar få fördjupad kunskap i föreningens verksamhet har möjlighet att ansöka om provmedlemskap. Provmedlemskap kan i normalfallet endast beviljas för max två år varefter medlemskapet automatiskt övergår i ordinarie medlemskap om inte styrelsen beslutar annat. Provmedlemskap är utan rösträtt och ger begränsad tillgång till Föreningens verksamhet i enlighet med vad styrelsen beslutar. Föreningar och organisationer kan ansöka om associerat medlemskap för att delta i Föreningens arbete och har möjlighet att delta i styrelsens direkta arbete. Associerad medlem har ej rösträtt vid Föreningsmöte eller i styrelsens arbete. Medlemsansökan skall göras skriftligen enligt särskilt formulär. Ansökan behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Medlemskap börjar gälla efter erläggande av medlemsavgiften.

§ 8. Medlemskapets förpliktelser
Medlem ska, med iakttagande av god branschetik, följa Föreningens stadgar. Vid varje föreningsmöte kan särskilda bestämmelser fastställas som medlemmarna utöver dessa stadgar har skyldighet att följa. Sådana beslut ska fattas med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Samtliga sådana beslut skall löpande samlas som bilaga till dessa stadgar. Föreningens olika sammanträden är konfidentiella. Medlem skall således iakttaga tystnad gentemot obehöriga om det som avhandlas. Medlem ska medverka till kontinuitet i fråga om representation i Föreningen. Varje medlem ska utse två kontaktpersoner, varav den ena ska återfinnas i central ledningsfunktion hos medlemmen. Minst en av kontaktpersonerna bör regelmässigt delta i Föreningens möten. Medlems representant vid föreningens olika sammankomster ska ha behörighet att företräda respektive medlem, om inte annat uttryckligen anmäles i början av mötet. Såsom medlem är man skyldig att följa Svenska lagar och regler för den verksamhet som bedrives inom Sverige. Medlem skall aktivt informera hela sin personalgrupp kring Föreningens verksamhet och medlemmens skyldigheter i enlighet med medlemskapet.

§ 9. Avgifter
Avgifter fastställdes av årsmötet för respektive år. Avgiften kan skilja sig för olika typer av verksamheter utifrån årsmötets beslut. För företag eller organisation inom en koncern eller annan gruppering skall medlemskap och avgifter baseras på grupperingens hela verksamhet i Sverige inom branschens område. Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga lika många tolftedelar av medlemsavgiften respektive kostnadsersättning, som det finns kvarvarande hela månader av verksamhetsåret vid styrelsens beslut om medlemskap. Den årliga avgiften är uppdelad som Medlemsavgift, Sektoravgift och Servicekostnad. Styrelsen beslutar när avgifterna skall vara inbetalade.

§ 10. Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, benämnt Föreningsmöte. Därutöver kan Föreningen genomföra ytterligare Föreningsmöten. Frågor av vikt kan även beslutas över internet, där minimum 70 procent av medlemmarna skall avgett ett aktivt svar. Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen. Till sitt förfogande har styrelsen ett sekretariat. Sektorsgrupper är grupper av medlemmar som önskar nyttja Föreningen som en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte eller specifika projekt. De kan göra så under förutsättning att projektet ej strider mot Föreningens allmänna intressen och att kostnaderna för projektet täckes av sektorsgruppen. Om det anförs att projektet strider mot föreningens allmänna intressen kan styrelsen besluta att projektet inte får genomföras. Föreningen äger ett Servicebolag, som utför tjänster åt Föreningens medlemmar. Föreningens firma tecknas av styrelsen, styrelseordförande och vice styrelseordförande var för sig. Styrelsen äger rätt att besluta om kostnader som inte fastställts på ett Föreningsmöte om maximalt 100.000 SEK utan att kalla till ett nytt medlemsmöte. För Föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§ 11. Medlemskapets upphörande
Medlemskap upphör genom att medlem begär utträde. Medlemskap kan även bringas till upphörande genom uteslutning. Utträde efter begäran av medlem sker vid utgången av Föreningens verksamhetsår efter skriftlig anmälan till Föreningens styrelse minst sex månader före verksamhetsårets utgång. Före utträde ska medlemmens ekonomiska åtaganden gentemot Föreningen och dess servicebolag fullgöras. Vid samgående mellan två eller flera medlemsföretag ska de medlemmar som går samman erlägga sina fulla avgifter till Föreningen och dess servicebolag under det innevarande året. Medlem, som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot Föreningen eller Föreningens servicebolag, eller som uppenbarligen bryter mot Föreningens stadgar eller väsentligen åsidosätter Föreningens affärskod eller åsidosätter träffade överenskommelser eller på annat sätt agerar på sådant sätt att styrelsen bedömer att medlemskapet kan vara skadligt för Föreningen, kan av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas ur Föreningen. Medlem har möjlighet att överklaga sådant beslut till Föreningsmöte. Medlem är vid medlemskapets upphörande ej berättigad till del i Föreningens tillgångar eller till att återfå eller undslippa stadgeenliga avgifter och ersättningar.

§ 12. Föreningsmötet
Föreningens årsmöte hålls inom tre månader efter verksamhetsårets slut. Styrelsen kan, där särskilda skäl föreligger, ändra datum för Föreningsmöte eller utlysa extra Föreningsmöte. Allmänna medlemsmöten för information och erfarenhetsutbyte eller beslut i specifika frågor kan anordnas efter behov enligt styrelsens bedömning. Skriftlig kallelse till Föreningsmöte ska sändas senast åtta dagar före mötesdagen, om inte brådskande ärenden nödvändiggör kortare kallelsetid. Kallelse till ordinarie årsmöte ska dock vara skriftligt och avsändas senast fjorton dagar före mötesdagen. Som skriftlig kallelse räknas även meddelande till av medlem angiven e-postadress. Föredragningslista skall utsändas senast fem dagar före mötet. Protokoll från Föreningsmöte skall justeras av ordförande och ytterligare en justeringsman. Vid Föreningsmöte äger varje medlem, med undantag för associerad- och provmedlem, en röst. För giltighet av beslut erfordras att minst en tredjedel av medlemmarna är företrädda personligen eller via fullmakt. Där inte annorlunda föreskrivs i stadgarna fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Föreningsordförande kan dock inte rösta om sin egen ansvarsfrihet

§ 13. Ordinarie Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning iakttas:
1. Sammanträdets öppnande av företrädare från sekretariatet tillika sekreterare för mötet.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar med fastställande av röstlängden.
4. Val av en justeringsman, samt suppleant för denna att justera dagens protokoll.
5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse.
6. Fastställande av dagordning.
7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för föreningen och dess servicebolag.
8. Revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning, med styrelsens förslag om fördelning av eventuella vinst[1]eller förlustmedel.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av i kallelsen föreslaget antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseordförande för två år.
13. Val av styrelseledamöter för två år.
14. Val av auktoriserad revisor för tre år.
15. Val av tre ledamöter i valkommittén, varav en skall väljas som sammankallande.
16. Val av två till fyra representanter för Föreningen vid bolagsstämman i Föreningens servicebolag.
17. Fastställande av förenings- och serviceavgifter samt avgift för associerat- och provmedlemskap.
18. Frågor i samband med av styrelsen framlagt arbetsprogram, med fastställande.
19. Redovisning av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret, med fastställande.
20. Fastställande av arvoden.
21. Övriga frågor.
22. Sammanträdet avslutas. Medlem som önskar ta upp fråga av väsentlig betydelse för föreningen ska anmält denna skriftligen till styrelsen minst en vecka innan årsmötet.

§ 14. Styrelsen
Årsmötet väljer en styrelse som består av ordförande och minst fyra och högst tio övriga ledamöter. Mandatperioden är två år. Varje år skall minst en ny styrelsemedlem väljas. Hela styrelsen bör inte nyväljas samtidigt. Styrelsen ska ha en så allsidig sammansättning som möjligt, så att olika slag av medlemmar och intresseriktningar hos medlemmarna representeras. Styrelsen äger rätt att utse en eller flera sakkunniga att delta i styrelsemöte. Associerade medlemmar har rätt att delta på styrelsemötena. Ledamot ska vara ledande befattningshavare inom medlemsföretaget. Ledamot i styrelsen är personligen vald och förutsätts representera visst slag av medlemsföretag. Ledamot som under mandatperioden upphör sin anställning eller uppdrag hos den medlem han/hon representerar när han/hon blev invald, äger inte rätt att delta i styrelsearbetet från den dag då förändringen skett eller blivit allmänt känd eller senare datum som beslutas av styrelsen. Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter det påfordrar, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden. Representant för servicebolaget ska alltid kallas och har rätt att närvara vid styrelsemötena. Representant för servicebolaget har inte rösträtt i styrelsen. Vid styrelsemöte föres protokoll som justeras av mötesordföranden och vid mötet utsedd justeringsman. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av det aktuella antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst. Arvode till styrelsens medlemmar och revisor bestäms av Föreningsmötet.
Styrelsen åligger bl.a. att:
• inom sig utse vice ordförande, kassör och sekreterare
• förelägga årsmötet förslag till verksamhetsinriktning samt förslag om finansiering,
• budgetera verksamheten och ansvara för Föreningens medel samt låta föra Föreningens räkenskaper,
• avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning,
• bedriva stiftelsen Badbranschens Stipendiefonds verksamhet enligt dess gällande stadgar,
• verka för att arbetet i sektorsgrupperna bedrivs framåt och i enlighet med Föreningens syften,
• tillsammans med servicebolagets ansvariga utgöra styrelse i Föreningens servicebolag,
• organisera stadgeenliga möten.

§ 15. Sektorsgrupper
Grupper av medlemmar kan inom Svenska Badbranschen bilda särskilda sektorsgrupper. Sektorsgrupper kan initiera frågor av övergripande karaktär som därvid bör hänskjutas till centrala problemorienterade instanser inom föreningen, som beslutas och utses av styrelsen. Initiativ till sektorsgrupper kan tas av ett eller flera medlemsföretag. Förslaget om att bilda en ny sektorsgrupp ska presenteras för styrelsen vilken granskar sektorgruppens planerade verksamhet. Om styrelsen anser att sektorgruppen och dess verksamhet ligger inom föreningens ändamål och syfte ska styrelsen godkänna gruppen. Sektorsgrupper kan arbeta kortsiktigt med specifika projekt eller mera kontinuerligt. I den mån en sektorsgrupp initierar aktiviteter som drar särskilda kostnader ska samtidigt beslutas inom sektorsgruppen hur finansiering ska ske utan att belasta Svenska Badbranschen centralt. Föreningsmöte kan besluta om medel till aktiviteter. Verksamheten i sektorsgrupper ska avrapporteras till Svenska Badbranschens styrelse. Varje sektorsgrupp ska utse en Sammankallande inom gruppen. Sammankallandeposten kan maximalt innehas under två år om inte särskilda skäl föreligger. Om gruppen önskar att Sammankallandeposten för en person ska överstiga två år ska styrelsen godkänna detta.

§ 16. Revision
Årsmötet väljer auktoriserad revisor, vilken skall granska Föreningens förvaltning och räkenskaper.

§ 17. Valberedning
Årsmötet väljer inom medlemskretsen en för verksamheten representativ valberedning bestående av tre, varav en sammankallande. Valberedningen ska föreslå kandidater till styrelse. Vid bortfall av individ ur valberedningen mellan årsmöte utser styrelsen en ny medlem ur medlemskretsen. Detsamma gäller för att utse en ny sammankallande.

§ 18. Ändring av stadgar
Kallelse till Föreningsmöte, varvid förslag om ändring av Föreningens stadgar ska behandlas, ska utsändas senast tjugoen dagar i förväg, varvid stadgeändringsförslaget med motivering skall bifogas. För beslut om stadgeändring erfordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid Föreningsmötet.

§ 19. Föreningens upplösning
Kallelse till Föreningsmöte, varvid förslag om Föreningens upplösning ska behandlas, ska utsändas senast tjugoen dagar i förväg. I kallelsen skall förslaget motiveras. För beslut om föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga medlemmar röstar för detta, eller att beslut fattas vid två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, hållna Föreningsmöten. Vid det mötet som sist hållits ska beslutet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Beslut om Föreningens likvidation eller upplösning skall även innehålla bestämmelser om hur man skall förfara med Föreningens tillgångar och skulder.

§ 20. Tvist och övriga bestämmelser
Tvist mellan Föreningen å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt lagen om skiljemän. Om enighet om tredje skiljeman inte uppnås, skall denna utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Vid tolkning skall Föreningens stadgar ligga till grund tillsammans med Svensk författningssamlings Lag om ekonomiska föreningar.

Kontakta oss på info@svenskabadbranschen.se för mer information