Tillträdesförbudet

Den 1 mars 2021 började tillträdesförbudet för badanläggningar gälla - en lag som ger möjlighet att förbjuda personer att besöka en anläggning, är hittar du svaren på de vanligaste frågorna samt en blankett som kan användas som underlag vid ansökan.

Frågor och svar om tillträdesförbudet

Lag om tillträdesförbud är ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet och gör det lättare att driva en badanläggning på ett säkert sätt.

En anläggning kan ansöka om tillträdesförbud för en person som utgör en risk för anläggningen eller personalen. Den som ansöker måste ha rätt att föra anläggningens talan, exempelvis anläggningschef eller fritidschef. Ansökan skickas via post eller e-post till åklagarkammaren i det område anläggningen ligger. Enklast är att använda Svenska Badbranschens blankett. Även polis kan ansöka, men anläggningschefen måste godkänna att ansökan görs.

Åklagare måste fatta beslut och personen måste ha delgivits innan tillträdesförbudet börjar gälla. Först då blir det straffbart för personen att besöka anläggningen. Brott mot förbudet anmäls till polis.

Här hittar du ansökningsblanketten och adresserna till vart ansökan ska skickas.

Vilka kan ansöka om tillträdesförbud?

 • Det är badanläggningen som avgör om en ansökan om tillträdesförbud ska skickas in. Den som skickar in ansökan måste ha rätt att ansöka om tillträdesförbud i anläggningens namn. Vanligtvis är det anläggningschef, personalansvarig eller fritidschef som har rätt att fatta den sortens beslut, men även andra som agerar i egenskap av ombud för anläggningen eller med utgångspunkt i sin ställning (ställningsfullmakt) har rätt att göra ansökan.

  För att sammanställa underlaget till din ansökan kan du ta hjälp av andra, såsom väktare, men företrädare för badanläggningen bör stå som ansvariga i ansökan.

  Även polisen har rätt att göra ansökan, om de har anläggningens godkännande.

  Tänk på att ansökan måste vara skriftlig och kommer prövas av åklagare. Även elektroniska ansökningar anses vara skriftliga i detta fall.

 • Lagen gäller för flera olika typer av lokaler där verksamheter bedrivs så som butiker, caféer, verkstäder eller badanläggningar.

  Tillträdesförbud gäller under badanläggningens öppettider

 • Tillträdesförbud gäller inte för flera anläggningar inom samma område. Flera badanläggningar inom samma stad eller kommun kan däremot få tillträdesförbud gentemot samma person.

Allt om ansökan för tillträdesförbud

 • Lagen innehåller inga formkrav för ansökan, men följande uppgifter bör alltid vara med i en ansökan:

  • Vem ansöker?
  • Vem avser förbudet?
  • Vilken badanläggning?
  • Vilken grund?

  Svenska Badbranschen har tagit fram en blankett: ”Ansökan om tillträdesförbud på badanläggning” som underlättar arbetet med att ansöka om tillträdesförbud.

 • Ansökan skickas till registrator hos Åklagarmyndigheten på den ort där förbudet ska tillämpas. En lista över åklagarkammare hittar du här

 • En anläggning kan ansöka om tillträdesförbud för en person som utgör en risk för anläggningen eller personalen. Den som ansöker måste ha rätt att föra anläggningens talan, exempelvis anläggningschef, fritidschef eller någon i ansvars-position. Ansökan skickas via post eller e-post till åklagarkammaren i det område anläggning ligger. Enklast är att använda Svenska Badbranschens blankett: Ansökan om tillträdesförbud.

  Även polis kan ansöka, men anläggningen måste godkänna att ansökan görs. Åklagare måste fatta beslut och personen måste ha delgivits innan tillträdesförbudet börjar gälla. Först då blir det straffbart för personen att besöka anläggningen. Brott mot förbudet anmäls till polis.

Så fungerar tillträdesförbud

 • Vanligtvis gäller tillträdesförbudet inomhus, innanför anläggningens så kallade ”omslutningsyta”. Om anläggningen har flera olika byggnader eller är del av ett sportcenter, eller på ett annat sätt har inhägnad yta utomhus, så kan det kan även gälla för vissa ytor utomhus. Vilken yta som omfattas ska framgå av beslutet om tillträdesförbud i varje enskilt fall.

  I ansökan bör det tydligt anges vilka ytor, utöver anläggningens ordinarie omslutningsytor, som ska ingå i förbudet. Beskriv detaljerat vilka ytor det gäller och hur dessa ska avgränsas.

 • Ansökan om tillträdesförbud ska hanteras skyndsamt av åklagaren. Naturligtvis behöver utredning och beslut få ta den tid som krävs, men det ska inte finnas några onödiga fördröjningar. För att beslutet ska träda i kraft måste personen först delges beslutet. Som lagen är utformad är det upp till Åklagarmyndigheten att verkställa delgivningen och överlämna den fysiskt. Därefter gäller tillträdesförbudet omedelbart, även om förbudet överklagas.

  Ett beslut om tillträdesförbud kan börja gälla vid en senare tidpunkt, till exempel om personen som ansökan gäller är häktad, men snart ska friges.

 • Ett förbud kan gälla upp till 1 år. Någon nedre gräns finns inte. Ett förbud kan sedan förlängas om förutsättningarna består. Ett beslut kan hävas eller ändras om förutsättningarna förändras – på begäran av den förbudet riktar sig mot, av den som ansökt om tillträdesförbud eller av åklagaren.

 • Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i max 6 månader.

  Om överträdelsen anses ringa, exempelvis om personen kommer in på badanläggningens område men vänder ut direkt, så blir det ingen påföljd.

  Då fängelse finns i straffskalan och kan bli påföljden för den som bryter mot förbudet så får den som ser överträdelsen ingripa och hålla kvar personen.

  De som arbetar på anläggningen eller den som ser brottet, har alltså juridisk rätt att ingripa och kvarhålla personen tills det att polis tar över, men att ingripa på det sättet är förenat med stora risker. Rekommendationen är därför att låta polis, väktare eller ordningsvakt agera. Du kan anmäla överträdelsen efteråt med stöd av vittnen och teknisk bevisning, som till exempel en övervakningsfilm.

 • Svenska Badbranschen har samarbetat med Svensk Handel för att få fram en lag om tillträdesförbud som är anpassad för att passa badanläggningar. Den huvudsakliga drivkraften har varit möjligheten att stoppa individer som upprepat utsätter butiker och anställda för angrepp i olika former.

  Fokus har legat på individer som påtagligt försämrar arbetsmiljön i handeln och som gör det svårt att driva butik på ett säkert sätt. Det är inte en lag för alla som begår brott utan ett verktyg för att komma åt de som skadar våra verksamheter mest. Även om angrepp som skadar arbetsmiljön är högst prioriterade så utgör systematiska stölder också stora belastningar på handeln och kan vara skäl för tillträdesförbud i butik.

  Lagen om tillträdesförbud till butik är, utöver ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, en tydlig signal från våra lagstiftare: om du vill besöka och handla i svenska butiker så måste du sköta dig. Utsätter du butiken eller de anställda för brott, då är du inte välkommen längre.

  Svenska Badbranschen har med godkännande av Svensk Handel anpassat syftet med lagen för erbjuda stöd för våra medlemmar i sitt dagliga arbete inom publika badanläggningar.

Dessa kan få tillträdesförbud

 • Det behöver inte finnas en fällande dom för att åklagare ska kunna fatta beslut om tillträdesförbud. Att polisanmäla är inte heller ett krav, men det är förmodligen svårt att påvisa behovet av ett förbud utan att ha gjort polisanmälningar mot individen tidigare. De flesta beslut kommer med stor sannolikhet att luta sig mot tidigare polisanmälningar för att påvisa risken för framtida brottslighet mot anläggningen.

  Vid bedömning av risk tas bland annat detta i beaktande:

  • Tidigare brotts koppling till platsen
  • Tidigare brotts karaktär
  • Om det rör sig om en eller flera gärningar
  • Tid som förflutit sedan brott begåtts
 • Nej, om gärningspersonen är under 15 år, eller var under 15 år när brottet begicks, kan inte tillträdesförbud bli aktuellt.

 • En samlad och nyanserad bedömning görs av risken för att en person genom brott eller på annat sätt angriper badanläggningen. Risken ska framstå som klar och konkret. Det finns inget formellt hinder mot tillträdesförbud för annan anläggning än den där brott inträffat. Exempelvis kan ett antal händelser mot närliggande anläggningar, eller mot anläggningar i samma kedja/kommun eller stad, anses visa på risk för att även andra anläggningar ska drabbas. Tillträdesförbud bör dock i de flesta fall komma i fråga först när någon tidigare har begått brott mot anläggningen. Sannolikt kommer de flesta beslut kräva upprepad utsatthet, även om enstaka händelser kan räcka.

  Även ageranden som inte nödvändigtvis uppfyller alla krav för att anses brottsliga kan tas i beaktande, till exempel risken att någon ska trakassera någon i anläggningen bör kunna leda till tillträdesförbud. Liksom handlingar som utgör förstadium till brott såsom försök, förberedelse och stämpling till brott.

Hantera ett tillträdesförbud

 • Ja, lagen ger uttryckligen anläggningen rätt att föra register över de som har tillträdesförbud till anläggningen. Detta för att anläggningen och dess personal ska kunna säkerställa att förbudet efterlevs. Personuppgifterna gällande en person som omfattas av tillträdesförbud får hanteras av de som arbetar i eller utför uppdrag för anläggningen, det vill säga anställda i anläggningen och till exempel väktare.

  Lagen ger bara stöd till att behandla uppgifter som framgår av beslutet om tillträdesförbud om behandlingen behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelser, och bara så länge tillträdesförbudet gäller.

 • Nej, något generellt register över specifika besökare får vi inte ha. Det är känsliga personuppgifter och varken i denna lag eller i dataskyddsförordningen (GDPR) finns det stöd för att lagra den sortens information. En ansökan om tillträdesförbud behöver dock innehålla en del uppgifter för att kunna utredas av åklagare och polis. När badanläggningen har konstaterat att en person bör få ett tillträdesförbud kan uppgifter sammanställas för att bifogas ansökan. Det kan vara information om den händelse som föranledde ansökan, eller om tidigare händelser, för att påvisa ett mönster.

  Det är lagring av personuppgifter som är känsligt och som regleras av GDPR. Att lagra information om brott mot anläggningen är fortfarande tillåtet och många gånger nödvändigt för att uppfylla andra lagkrav, exempelvis arbetsmiljölagens krav på uppföljning av incidenter. Om anläggningen alltid anmäler alla händelser, till polis så finns alla underlag där när ni behöver dem. Det är inte nödvändigt att registrera personuppgifter eftersom anläggningen ofta vet vilka händelser som hänger ihop med en specifik individ.

  När beslut om att ansöka om tillträdesförbud fattas är det enkelt att hämta nödvändig information eller ta fram de polisanmälningar som anläggningen gjort. Först då görs en koppling mellan individ och händelse med ett legitimt skäl, nämligen att ansöka om tillträdesförbud. Det är åklagare och/eller polis som utreder om det finns risk för fortsatt brottslighet och om ett förbud kan bli aktuellt. Anläggningen ska inte utreda ärendet själv. Lämna därför i ansökan enbart relevant information för att åklagare/polis ska kunna fatta beslut.

  Tänk på att alltid följa din kommuns eller organisations regelverk kring GDPR.

 • Personal som arbetar inom bad ska inte utsätta sig för onödig risk. Tanken med förbudet är att minska risken för konfrontation, exempelvis genom att anläggningen kan ringa polis i efterhand och förse dem med bevismaterial att överträdelse skett. Gärningen är bevisad så snart det syns att personen är inne på anläggningen. Det är också anläggningen som är den som ansöker om, och anmäler överträdelse av, tillträdesförbudet. De anställda behöver inte figurera med namn och adress vid en eventuell anmälan.

Har du synpunkter eller frågor?

Kontakta oss på Svenska Badbranschen idag!